Algemene Voorwaarden Saxofooneducatie

Algemene Voorwaarden Saxofooneducatie

Saxofoon | Dwarsfluit | Klarinet | Arrangeren | Theorie | Improvisatie | Samenspelen


Versie: juli 2022

Inhoud

Algemeen

Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen van de regio waar de lessen worden gegeven. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het inzenden van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar dienen ingeschreven te worden door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent.

Plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing

De leerlingen die in het vorige lesjaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld. Met de leerlingen die bij aanvang van het lesjaar niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen: in overleg wordt of de inschrijving geannuleerd, of de leerling wordt op een wachtlijst geplaatst. De leerlingen worden vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst.

Na plaatsing is een leerling ingeschreven.
Aan het einde van het lopende lesjaar kan de leerling zijn opleiding continueren middels het volledig invullen en ondertekenen van een nieuw inschrijfformulier en inzenden voor aanvang van het nieuwe lesjaar.

Uitschrijving

De leerling is aan het eind van het lesjaar – automatisch – uitgeschreven. Gedurende het lesjaar is tussentijds uitschrijven niet mogelijk.

Instrument, lesmaterialen/leermiddelen

Tenzij anders wordt afgesproken dient – ongeacht of wordt lesgegeven bij de leerling aan huis – de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. Tenzij anders wordt afgesproken zijn kosten voor lesmaterialen en leermiddelen voor rekening van de leerling. De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.

Lessen en lesduur

De lessen vinden plaats op door docent aangegeven leslocatie op in onderling overleg bepaalde dag en tijdstip. De lesduur is per lesvorm verschillend.
Aanpassing van de lesdagen en de lestijden is uitsluitend – na schriftelijk verzoek – in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk.

De leerling heeft recht op terugkomdag/avond, vriendenweek, concertbezoek en 2 voorspeel momenten per lesjaar. De leerling heeft recht op het aantal lessen zoals vermeld bij het aanbod op het inschrijfformulier. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld – wordt evenredig verminderd bij een eventuele deel inschrijving.

Afwezigheid leerling

Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Leerlingen met een Coupon uitgezonderd. Bij de Coupon blijft de les van kracht wanneer de leerling minstens een week voor de afgesproken les de les wil verzetten dan wel annuleren. Ziekte van de leerling dient doorgegeven te worden aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.

Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste 3 keer niet vervangen of ingehaald. De docent verplicht zich de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien sprake is van een uitval van meer dan 3 lessen in een lesjaar, wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden, of een vervangende docent gezocht. Leerlingen met een Coupon uitgezonderd. Zij behouden het recht op uitgevallen les(sen).

Lesgeldtarief en betaling van de lessen

Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op de website bij tarieven.
Een wijziging van het lesgeldtarief wordt voorafgaand aan het nieuwe lesjaar bekend gemaakt.

Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld.
Het totaal verschuldigde lesgeld wordt in 10 termijnen via automatische incasso in rekening gebracht, uitgezonderd de Coupon en het Starterspakket welke in 1 termijn in rekening wordt gebracht.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting (14 dagen na factuurdatum voor consumenten en 30 dagen na factuurdatum voor ondernemingen) worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste en tweede betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft wordt de aanmaning vermeerderd met de wettelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- samen met het ingaan van de wettelijke rente na vervallen van de factuurdatum. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties. Blijft betaling van de aanmaning uit, wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor geheel rekening van de ouders, verzorgers of leerling.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het – dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.

BTW-heffing voor volwassenen

Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.